De vorige blog ging over de situatie waarin gehuwden beiden de rechtbank verzoeken om te worden toegelaten tot de wettelijke schuldsaneringsregeling.

Deze blog behandelt een spiegelbeeldsituatie: wel in de WSNP en (nog) niet gehuwd. Maar wel trouwplannen… Wat nu?

Gevolgen huwelijk voor schuldsaneringsregeling

Natuurlijk kunt u tijdens de wettelijke schuldsaneringsregeling een huwelijk of geregistreerd partnerschap aangaan, maar wat zijn de gevolgen daarvan voor de schuldsaneringsregeling?

Wanneer de andere partner ook schulden heeft kan, door het aangaan van het huwelijk of geregistreerd partnerschap, een vermogensgemeenschap ontstaan waarin de schulden van de ene echtgenoot tevens schulden worden van de andere echtgenoot en omgekeerd.

Daarmee ontstaat het risico dat de uit de wettelijke schuldsaneringsregeling voortvloeiende verplichtingen niet correct worden nagekomen. Immers, wanneer de ene echtgenoot of geregistreerd partner hoofdelijk aansprakelijk is voor het schuldenpakket van de ander en vice versa, betekent dit mogelijk een benadeling van de oorspronkelijke/eigen schuldeisers.

Bovendien geldt als bekende verplichting dat gedurende de termijn van de regeling er geen nieuwe schulden mogen ontstaan. Juist dat zijn de voor de WSNP nadelige gevolgen van het huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Vermogensgemeenschap uitsluiten

Een oplossing zou kunnen zijn om voorafgaand aan het huwelijk of geregistreerd partnerschap huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden te laten maken bij de notaris om iedere vermogensgemeenschap uit te sluiten. Of om de grote dag toch maar uit te stellen tot na afloop van de WSNP.

Bespreek de plannen met de bewindvoerder

Het is, hoe dan ook, belangrijk om de (trouw)plannen vroegtijdig te bespreken met de bewindvoerder (informatieplicht). Ook is het belangrijk om aan de bewindvoerder te vragen of, in het kader van de wettelijke schuldsaneringsregeling, er bezwaren zijn tegen het voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Het oordeel van de bewindvoerder, die de belangen van de schuldeisers behartigt, weegt zwaar.

Door tijdens de WSNP toch (wel) te trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan, brengt u zowel de toepassing van de regeling als ook de schone lei in (groot) gevaar.