MSNP-advocaat

Advocaat voor het minnelijk traject (Minnelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen).
Direct contact

Wat is de MSNP?

MSNP betekent ‘Minnelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen’. Sanering van schulden begint altijd bij de afdeling schuldhulpverlening van de gemeente waar u woont. Sinds 2012 is de gemeente (of een organisatie namens de gemeente) verantwoordelijk voor hulpverlening bij problematische schulden.

Het maakt daarbij niet uit of u particulier bent of ondernemer. Dit schuldhulpverleningstraject wordt ook wel het minnelijk traject of MSNP (Minnelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen) genoemd.

Duur van de MSNP

Het MSNP-traject duurt, net als de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP), 18 maanden. In dit minnelijk traject wordt geprobeerd om met alle schuldeisers een regeling te treffen. In de praktijk wordt door de schuldhulpverlener van de gemeente aan iedere schuldeiser hetzelfde percentage-aanbod tegen finale kwijting gedaan. Gaan alle schuldeisers akkoord met het percentage-aanbod? Dan slaagt het minnelijk traject en wordt vervolgens gedurende 18 maanden maximaal gespaard voor de schuldeisers.

Na afloop van deze periode wordt conform het aangeboden percentage-akkoord het gespaarde evenredig verdeeld onder de schuldeisers en worden de restanten van de diverse schulden kwijtgescholden. Na 18 maanden is iemand dan weer schuldenvrij. Gaan niet alle schuldeisers akkoord met het percentage-aanbod? Dan mislukt de MSNP en kan vanaf dat moment een verzoek bij de rechtbank worden ingediend om te worden toegelaten tot de WSNP, de wettelijke schuldsaneringsregeling.

Minnelijk traject afgewezen

Soms wordt een aanvraag voor het minnelijk traject door de gemeente afgewezen. Bijvoorbeeld wanneer de gemeente van mening is dat u eerst uw koopwoning moet verkopen. In dat geval ontvangt u een brief waarin de reden voor afwijzing wordt uitgelegd. Deze brief heet afwijzend besluit of afwijzingsbeschikking.

Tegen deze afwijzing kan bezwaar worden gemaakt binnen 6 weken na de datum van de brief. Als MSNP-advocaat kan Christiaan Plaat het bezwaarschrift opstellen, indienen en kan hij u bijstaan in de bezwaarprocedure. Mocht het bezwaar ongegrond worden verklaard, dan staat tegen die beslissing binnen 6 weken beroep open bij de rechtbank. Een MSNP-advocaat kan voor u beroep instellen bij de rechtbank door indiening van een beroepschrift en u bijstaan in de beroepsprocedure.

Tussentijdse beëindiging minnelijk traject

Soms wordt een lopend minnelijk traject stopgezet/tussentijds beëindigd, omdat u zich niet voldoende zou hebben gehouden aan de tijdens de MSNP geldende verplichtingen. Denk aan informatieplicht, sollicitatieplicht, geen nieuwe schulden laten ontstaan of voldoende afdracht voor schuldeisers.

In dat geval ontvangt u een brief waarin de reden voor tussentijdse beëindiging wordt uitgelegd. Deze brief heet beëindigingsbesluit of beëindigingsbeschikking. Tegen deze tussentijdse beëindiging kan ook hier bezwaar worden gemaakt binnen 6 weken na de datum van de brief.

Christiaan Plaat kan als MSNP-advocaat het bezwaarschrift opstellen, indienen en u in de bezwaarprocedure bijstaan. Mocht het bezwaar ongegrond worden verklaard, dan staat tegen die beslissing binnen 6 weken beroep open bij de rechtbank. Een MSNP-advocaat kan voor u beroep instellen bij de rechtbank door indiening van een beroepschrift en u in de beroepsprocedure bijstaan.

MSNP-advocaat nodig?

Christiaan Plaat is (behalve WSNP-advocaat) ook MSNP-advocaat. Hij kan u bijstaan bij uw bezwaar of beroep tegen de afwijzing en tussentijdse beëindiging van het minnelijk traject.

Neem direct contact op via het onderstaand formulier of bel 0318-300464.

Direct telefonisch contact

Christiaan Plaat

Christiaan Plaat

Advocaat Ede

"Als advocaat wil ik rechtsbijstand verlenen aan een ieder die daarom verzoekt, ongeacht leeftijd of maatschappelijke positie. Vertrouwen, integriteit, waardigheid en respect zijn daarbij kernwaarden."

Fijne advocaat die mij gedurende lange tijd heeft bijgestaan. Dhr. Plaat is een professional die niet alleen oog heeft voor het proces, maar ook nadrukkelijk voor de mens erachter. Dit schept de mogelijkheid om open en op gelijkwaardige basis met elkaar in gesprek te gaan.

Johan Korbmacher Avatar Johan Korbmacher

Veelgestelde vragen over MSNP

Wat is MSNP?

MSNP staat voor Minnelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen. Het is een traject voor schuldhulpverlening dat begint bij de afdeling schuldhulpverlening van uw gemeente. Het doel is om met alle schuldeisers een regeling te treffen om uw schulden af te lossen.

Hoe lang duurt het MSNP-traject?

Het MSNP-traject duurt 18 maanden, vergelijkbaar met de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). Gedurende deze periode wordt geprobeerd om met alle schuldeisers een regeling te treffen.

Wat gebeurt er als alle schuldeisers akkoord gaan met het aangeboden percentage-aanbod?

Als alle schuldeisers akkoord gaan, wordt gedurende 18 maanden maximaal gespaard voor de schuldeisers. Na deze periode wordt het gespaarde bedrag evenredig verdeeld onder de schuldeisers en worden de restanten van de schulden kwijtgescholden.

Wat gebeurt er als niet alle schuldeisers akkoord gaan met het percentage-aanbod?

Als niet alle schuldeisers akkoord gaan, kan het minnelijk traject mislukken. In dat geval kan een verzoek worden ingediend bij de rechtbank om toegelaten te worden tot de WSNP, de wettelijke schuldsaneringsregeling.

Wat als mijn aanvraag voor het minnelijk traject wordt afgewezen?

Als uw aanvraag wordt afgewezen, ontvangt u een brief met de reden voor afwijzing. U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen deze beslissing. Een MSNP-advocaat kan u hierbij helpen en eventueel beroep instellen bij de rechtbank.

Wat als het minnelijk traject tussentijds wordt beëindigd?

Als het minnelijk traject tussentijds wordt beëindigd, ontvangt u een brief met de reden voor beëindiging. U kunt hiertegen binnen 6 weken bezwaar maken, met hulp van een MSNP-advocaat indien gewenst.

Wanneer heb ik een MSNP-advocaat nodig?

Een MSNP-advocaat kan u bijstaan bij bezwaar of beroep tegen afwijzingen of tussentijdse beëindigingen van het minnelijk traject. Mr. Christiaan Plaat is een ervaren MSNP-advocaat die u kan helpen bij uw juridische procedures.

Direct contact met Christiaan Plaat