MSNP-advocaat

Advocaat voor het minnelijk traject (Minnelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen).
Direct contact

Wat is de MSNP?

MSNP betekent ‘Minnelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen’. Sanering van schulden begint altijd bij de afdeling schuldhulpverlening van de gemeente waar u woont. Sinds 2012 is de gemeente (of een organisatie namens de gemeente) verantwoordelijk voor hulpverlening bij problematische schulden.

Het maakt daarbij niet uit of u particulier bent of ondernemer. Dit schuldhulpverleningstraject wordt ook wel het minnelijk traject of MSNP (Minnelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen) genoemd.

Duur van de MSNP

Het MSNP-traject duurt, net als de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP), 18 maanden. In dit minnelijk traject wordt geprobeerd om met alle schuldeisers een regeling te treffen. In de praktijk wordt door de schuldhulpverlener van de gemeente aan iedere schuldeiser hetzelfde percentage-aanbod tegen finale kwijting gedaan. Gaan alle schuldeisers akkoord met het percentage-aanbod? Dan slaagt het minnelijk traject en wordt vervolgens gedurende 18 maanden maximaal gespaard voor de schuldeisers.

Na afloop van deze periode wordt conform het aangeboden percentage-akkoord het gespaarde evenredig verdeeld onder de schuldeisers en worden de restanten van de diverse schulden kwijtgescholden. Na 18 maanden is iemand dan weer schuldenvrij. Gaan niet alle schuldeisers akkoord met het percentage-aanbod? Dan mislukt de MSNP en kan vanaf dat moment een verzoek bij de rechtbank worden ingediend om te worden toegelaten tot de WSNP, de wettelijke schuldsaneringsregeling.

Minnelijk traject afgewezen

Soms wordt een aanvraag voor het minnelijk traject door de gemeente afgewezen. Bijvoorbeeld wanneer de gemeente van mening is dat u eerst uw koopwoning moet verkopen. In dat geval ontvangt u een brief waarin de reden voor afwijzing wordt uitgelegd. Deze brief heet afwijzend besluit of afwijzingsbeschikking.

Tegen deze afwijzing kan bezwaar worden gemaakt binnen 6 weken na de datum van de brief. Als MSNP-advocaat kan Christiaan Plaat het bezwaarschrift opstellen, indienen en kan hij u bijstaan in de bezwaarprocedure. Mocht het bezwaar ongegrond worden verklaard, dan staat tegen die beslissing binnen 6 weken beroep open bij de rechtbank. Een MSNP-advocaat kan voor u beroep instellen bij de rechtbank door indiening van een beroepschrift en u bijstaan in de beroepsprocedure.

Tussentijdse beëindiging minnelijk traject

Soms wordt een lopend minnelijk traject stopgezet/tussentijds beëindigd, omdat u zich niet voldoende zou hebben gehouden aan de tijdens de MSNP geldende verplichtingen. Denk aan informatieplicht, sollicitatieplicht, geen nieuwe schulden laten ontstaan of voldoende afdracht voor schuldeisers.

In dat geval ontvangt u een brief waarin de reden voor tussentijdse beëindiging wordt uitgelegd. Deze brief heet beëindigingsbesluit of beëindigingsbeschikking. Tegen deze tussentijdse beëindiging kan ook hier bezwaar worden gemaakt binnen 6 weken na de datum van de brief.

Christiaan Plaat kan als MSNP-advocaat het bezwaarschrift opstellen, indienen en u in de bezwaarprocedure bijstaan. Mocht het bezwaar ongegrond worden verklaard, dan staat tegen die beslissing binnen 6 weken beroep open bij de rechtbank. Een MSNP-advocaat kan voor u beroep instellen bij de rechtbank door indiening van een beroepschrift en u in de beroepsprocedure bijstaan.

MSNP-advocaat nodig?

Christiaan Plaat is (behalve WSNP-advocaat) ook MSNP-advocaat. Hij kan u bijstaan bij uw bezwaar of beroep tegen de afwijzing en tussentijdse beëindiging van het minnelijk traject.

Neem direct contact op via het onderstaand formulier of bel 0318-300464.

Direct telefonisch contact

Christiaan Plaat

Christiaan Plaat

Advocaat Ede

"Als advocaat wil ik rechtsbijstand verlenen aan een ieder die daarom verzoekt, ongeacht leeftijd of maatschappelijke positie. Vertrouwen, integriteit, waardigheid en respect zijn daarbij kernwaarden."

Direct contact met Christiaan Plaat