Eerder bespraken we de voorwaarden die gelden in het kader van een verzoek tot verkorting van de termijn van de wettelijke schuldsaneringsregeling.

In deze blog wordt stilgestaan bij de vraag of verkorting van de termijn van de schuldsaneringsregeling mogelijk is wanneer voorafgaand aan de wettelijke schuldsaneringsregeling, tijdens de gemeentelijke schuldhulpregeling, al is afgedragen ten behoeve van de schuldeisers.

Wetswijziging per 1 juli 2023

Met de wetswijziging per 1 juli 2023 is de duur van de wettelijke schuldsaneringsregeling van 36 maanden teruggebracht naar 18 maanden. Voorafgaand aan de regeling is het minnelijk traject uitgangspunt: een poging om tot een buitengerechtelijke schuldregeling met alle schuldeisers te komen. In dat kader kan tijdens de gemeentelijke schuldregeling al worden afgelost aan de schuldeisers.

Die aflossingen kunnen van invloed zijn op de ingangsdatum van de wettelijke schuldsaneringsregeling en de duur ervan. Als voorwaarden voor een eerdere ingangsdatum van de WSNP casu quo een kortere duur van de regeling in verband met aflossingen tijdens het minnelijk traject geldt dat de aflossingen maximaal moeten zijn, dat wil zeggen op hetzelfde niveau als tijdens de wettelijke schuldsaneringsregeling. Dit betekent dat tijdens het minnelijk traject de aflossing op dat moment moet zijn berekend op grond van het vrij te laten bedrag zoals dat zou gelden tijdens de wettelijke schuldsaneringsregeling. Bovendien is dan ook de inspanningsverplichting zoals die tijdens de WSNP geldt al van toepassing. Dat blijkt vooral uit de sollicitatieplicht: er moet tenminste 36 uur per week arbeid worden verricht dan wel moet er worden gesolliciteerd conform de vereisten zoals die gelden tijdens de wettelijke schuldsaneringsregeling. Afwijking hiervan, bijvoorbeeld in geval van een ontheffing van de sollicitatieplicht, wordt op gelijke wijze beoordeeld als tijdens de WSNP.

Tenslotte geldt dat de termijn van de wettelijke schuldsaneringsregeling niet alleen na een minnelijk traject eventueel kan worden verkort, maar ook in geval van een voorafgaand faillissement of een surseance van betaling, indien in die fasen de schuldenaar al het meerdere boven het geldende vrij te laten bedrag heeft afgedragen aan de boedel.

Kortom, het moment dat in het kader van een gemeente schuldhulpregeling een eerste aflossing aan de schuldeisers wordt gedaan, kan bepalend zijn voor de ingangsdatum en duur van de wettelijke schuldsaneringsregeling. De ingangsdatum van de wettelijke schuldsaneringsregeling kan daarmee eerder dan de uitspraakdatum zijn gelegen. Ook de duur van de wettelijke schuldsaneringsregeling kan worden verkort, indien tijdens het minnelijk traject al op WSNP-niveau maximaal is afgelost en de sollicitatieplicht ook al conform de WSNP-vereisten is nagekomen.

Advocaat WSNP

Meer weten over de wetswijziging WSNP? Christiaan Plaat staat u graag bij. 

Neem direct en vrijblijvend contact op met Mr. C.C.W. (Christiaan) Plaat, advocaat in Ede.