Algemene voorwaarden

Advocatenkantoor Plaat
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten (aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten daaronder begrepen) die worden uitgevoerd door Advocatenkantoor Plaat (of de door haar ingeschakelde hulppersonen) als opdrachtnemer, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders is overeen gekomen.
 1. De uitvoering van de verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichtte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
 1. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Advocatenkantoor Plaat is onderworpen aan het Nederlands recht.
 1. De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven enige vertaling daarvan.
 1. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door Advocatenkantoor Plaat, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van art. 7:404 BW dat voor laatstgenoemd geval een regeling geeft en de regeling van artikel 7:407 lid 2 BW dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt in het geval waarin twee of meer personen een opdracht hebben ontvangen, wordt volledig uitgesloten.
 1. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht als gevolg van een doen of nalaten onverhoopt een gebeurtenis voordoet die aan de zijde van Advocatenkantoor Plaat tot aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever leidt, zal die aansprakelijkheid steeds zijn beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door Advocatenkantoor Plaat afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de verzekeringsovereenkomst voor rekening komt van Advocatenkantoor Plaat. Indien en voor zover geen uitkering plaatsvindt op grond van een verzekering is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het in de betreffende zaak gedeclareerde en ontvangen bedrag tot een maximum van € 10.000,-. Advocatenkantoor Plaat alsmede diegenen die voor haar werkzaam zijn of zijn geweest, zijn nimmer persoonlijk gebonden of aansprakelijk.
 1. Advocatenkantoor Plaat zal bij eventuele inschakeling van niet tot haar organisatie behorende derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en zal, behoudens in geval van deurwaardersbijstand, bij de selectie van deze derden zoveel mogelijk van tevoren overleggen met de opdrachtgever. Iedere aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Plaat voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten.
 1. De opdrachtgever vrijwaart Advocatenkantoor Plaat tegen alle aanspraken van derden, de door Advocatenkantoor Plaat in verband daarmee te maken kosten inbegrepen, die op enige wijze samenhangen met de voor opdrachtgever verrichte werkzaamheden, behoudens in het geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Advocatenkantoor Plaat.
 1. De opdrachtgever is aan Advocatekantoor Plaat voor de uitvoering van de opdracht een honorarium verschuldigd, vermeerderd met verschotten en omzetbelasting. Het honorarium wordt bepaald aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het door Advocatenkantoor Plaat voor de betreffende opdracht vast te stellen uurtarief.
 1. Overige kosten (griffierechten, deurwaarderskosten, reis- en verblijfkosten, kosten derden) worden afzonderlijk in rekening gebracht.
 1. De gewerkte en gemaakte kosten worden maandelijks gedeclareerd. Betaling van door Advocatenkantoor Plaat verzonden facturen dient zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Blijft betaling binnen die termijn uit, dan kan Advocatenkantoor Plaat haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling opschorten en is de opdrachtgever 1% van de openstaande hoofdsom als rente verschuldigd.
 1. Werkzaamheden worden enkel verricht op basis van een door Advocatenkantoor Plaat voor de betreffende opdracht nader vast te stellen voorschot. Eerst na ontvangst van het voorschot zal Advocatenkantoor Plaat de uitvoering van de opdracht aanvangen.
 1. Indien openstaande facturen ondanks diverse aanmaningen niet worden voldaan, zal advocatenkantoor Plaat deze vorderingen overdragen aan een incassobureau. De hiermee gemoeide rente en incassokosten komen voor rekening van de opdrachtgever.
 1. Indien Advocatenkantoor Plaat voor de opdrachtgever optreedt op basis van gefinancierde rechtsbijstand, wordt de eventueel aan de opdrachtgever door de Raad voor Rechtsbijstand opgelegde eigen bijdrage bij wijze van voorschot aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Hetgeen bepaald in artikel 11 is van overeenkomstige toepassing.