Kinderen moeten veilig kunnen opgroeien, waarbij een gezonde geestelijke en lichamelijke ontwikkeling voorop staat. Soms wordt, om welke reden dan ook, de veiligheid of ontwikkeling van een kind bedreigd. De Raad voor de Kinderbescherming kan dan over gaan tot het nemen van jeugdbeschermingsmaatregelen die in het belang van het kind noodzakelijk zijn. De meest voorkomende daarvan is de ondertoezichtstelling (ots).

Wat is ots?

Ondertoezichtstelling betekent dat u hulp krijgt van een jeugdbeschermer bij het grootbrengen van uw kind. Hierbij verliest u het ouderlijk gezag niet.

Er zijn soms zorgen over de ontwikkeling van een kind. De Raad voor de Kinderbescherming kan dan aan de kinderrechter van de rechtbank in het arrondissement waarin het kind woont, verzoeken om een ots van de minderjarige. Bij een ots staat altijd het recht van het kind op een gezonde en evenwichtige ontwikkeling en groei naar zelfstandigheid centraal.

Procedure ondertoezichtstelling (ots)

Na het verzoek van de Raad van de Kinderbescherming aan de kinderrechter voor een ondertoezichtstelling beslist de kinderrechter utieindelijk of het verzoek tot ondertoezichtstelling wordt toegewezen of afgewezen.

Wordt het verzoek toegewezen? Dan wordt het kind onder toezicht gesteld van een gecerticifeerde instelling (gi) die een jeugdbeschermer benoemt. De jeugdbeschermer neemt regie in het gezin en bepaalt welke jeugdhulpverlening nodig is om er voor te zorgen dat de ontwikkeling van het kind niet verder wordt bedreigd.

Voorwaarden voor ondertoezichtstelling (ots)

Voor een ondertoezichtstelling geldt als voorwaarde dat er sprake dient te zijn van een ernstige ontwikkelingsbedreiging. Bovendien geldt als voorwaarde dat sprake moet zijn van een situatie waarin de ouders de zorg, die voor het wegnemen van de ontwikkelingsbedreiging noodzakelijk is, niet of onvoldoende accepteren en het de verwachting is dat de ouders de zorg binnen een voor het kind aanvaardbare termijn weer op zich kunnen nemen.

Aanvang en duur ondertoezichtstelling

Een ondertoezichtstelling is mogelijk voor minderjarigen en kan zelfs door de kinderrechter van toepassing worden verklaard op de ongeboren vrucht. De ondertoezichtstelling eindigt van rechtswege wanneer de minderjarige de leeftijd van 18 jaar bereikt.

De ondertoezichtstelling wordt door de kinderrechter uitgesproken maximaal 1 jaar. Na afloop van het eerste jaar (of een deel daarvan) kan de maatregel op verzoek van de gi door de kinderrechter worden verlengd, telkens met weer maximaal 1 jaar.

Ots na 18 jaar

De ondertoezichtstelling stopt automatisch als uw kind 18 jaar wordt. U kunt daarnaast kiezen voor vrijwillige hulp tot 21 jaar.

Rechten ouders bij ots

Het kan als ouder heel moeilijk zijn als een kind onder toezicht wordt gesteld. De ouders blijven daarom ook een belangrijk onderdeel in dit proces.

Er wordt ondersteuning en begeleiding geboden aan de ouders zolang dat nodig is om de thuissituatie te verbeteren en zijn verplicht om mee te werken met de adviezen en aanwijzingen van de jeugdbeschermer.

Het uiteindelijke doel is altijd dat u de zorg weer op zich kunnen nemen. Daarom verandert er niks aan het ouderlijk gezag bij een ondertoezichtstelling.

Redenen ondertoezichtstelling (ots)

Er zijn veel verschillende redenen voor een ots. Denk bijvoorbeeld aan:

  • De ontwikkeling van het kind komt in gevaar
  • Ouders hebben beperkte opvoedingscapaciteiten
  • De veiligheid van het kind kan niet gegarandeerd worden

Daarnaast moet aannemelijk zijn dat de benodigde zorg voor het kind door de ouders niet of onvoldoende wordt geaccepteerd. Hiervan is ook sprake wanneer de zorg wel wordt geaccepteerd, maar deze niet in voldoende mate daadwerkelijk geaccepteerd en benut wordt.

Vots

Voordat de Raad van Kinderbescherming een verzoek doet aan de kinderrechter voor een ots, wordt er onderzoek gedaan. Doms is de situatie zo dringend, dat een onderzoek en verzoek niet kan worden afgewacht. In dat geval kan de kinderrechter een voorlopige ondertoezichtstelling uitspreken.

Een voorlopige ondertoezichtstelling duurt maximaal 3 maanden. Binnen deze periode kan de voorlopige ondertoezichtstelling ook worden omgezet naar een ondertoezichtstelling, als uit het onderzoek van de Raad voor Kinderbescherming blijkt dat dit nodig is en er een verzoek bij de kinderrechter is ingediend.

Uiterlijk binnen 14 dagen na de voorlopige ondertoezichtstelling moeten de minderjarige en de ouders door de kinderrechter op een zitting worden gehoord.

Advocaat ondertoezichtstelling

Tegen de beslissing van de kinderrechter van de rechtbank tot ondertoezichtstelling van een minderjarige kan door een advocaat hoger beroep worden ingesteld bij het Gerechtshof binnen 3 maanden na de uitspraak van de kinderrechter van de rechtbank.

Heeft u hulp van een advocaat nodig, omdat uw kind onder toezicht wordt gesteld? Neem dan contact op met advocaat mr. Christiaan Plaat te Ede voor advies en bijstand.

Bel: 06-22867246 of mail: info@advocatenkantoorplaat.nl