Op 7 februari van dit jaar is de wetswijziging WSNP aangenomen door de Eerste Kamer.

De wetswijziging heeft onder meer tot gevolg dat een WSNP-traject straks in principe anderhalf jaar (in plaats van de huidige drie jaar) gaat duren. Deze termijn kan door de wijziging, naast de huidige gronden die de rechter reeds heeft, ook nog worden ingekort als voorafgaand aan de indiening van het toelatingsverzoek al is afgelost door de schuldenaar.

Wetswijziging per 1 juli 2023

De Minister van Rechtsbescherming, de heer F.M. Weerwind, heeft besloten om de wet al per 1 juli 2023 in werking te laten treden, zodat deze gelijk loopt met de aanpassing van de duur van het traject van de buitengerechtelijke schuldhulpverlening.

Daarbij is nadrukkelijk gekeken of er mogelijkheden zijn om reeds lopende WSNP-trajecten op basis van de wetswijziging te verkorten. Deze mogelijkheden zijn er helaas niet. Dit komt omdat er rekening gehouden dient te worden met de duur van een WSNP-traject die bij vonnis wordt bepaald.

Daarnaast is bij de wetsbehandeling en specifiek deze wijziging die bij amendement is ingediend geen overgangsbepaling opgenomen. Dit is mede reden geweest om de wet zo spoedig mogelijk in te voeren, zodat het aantal personen waarvoor dit geldt zo beperkt mogelijk wordt gehouden.

Verlenging schuldsaneringsregeling

Ondanks dat de wetswijziging maakt dat de nieuwe termijn van de wettelijke schuldsaneringsregeling binnenkort 18 maanden zal zijn, kan de rechter-commissaris, vanwege de aard van de schulden of wanneer niet aan alle verplichtingen kan worden voldaan, in afwijking hiervan bij toelating tot de WSNP een termijn van maximaal 3,5 jaar vaststellen.

Verkorting goede trouw-toets van vijf naar drie jaar

Op dit moment geldt dat de schuldenaar in de vijf jaar voorafgaand aan het verzoek om toelating tot de WSNP, te goeder trouw zijn geweest bij het ontstaan of onbetaald laten van de schulden.  De termijn van vijf jaar zal worden verkort naar drie jaar.

Uitsluitingstermijn van tien jaar vervalt

Volgens de huidige wet geldt een uitsluitingstermijn van tien jaar, wanneer eerder gebruik is gemaakt van de WSNP en dat traject toen is geëindigd in een ‘schone lei’ voor de schuldenaar. Of met een tussentijdse beëindiging zonder ‘schone lei’, omdat niet voldaan is aan de uit de WSNP voortvloeiende verplichtingen. Deze tienjaarstermijn vervalt, omdat iedereen die te goeder trouw is een tweede kans verdient.

Overslaan minnelijk traject

Als aannemelijk is dat onvoldoende aflossingsmogelijkheden bij de schuldenaar of andere omstandigheden het onmogelijk maken om tot een buitengerechtelijke schuldregeling te komen, hoeft voor de afgifte van deze verklaring niet eerst een poging te zijn gedaan om tot een dergelijke regeling te komen. Het minnelijk traject kan in dit geval overgeslagen worden. In deze situaties is er geen afloscapaciteit, wat betekent dat het inkomen lager is dan het vrij te laten bedrag (vtlb).

Start termijn wettelijke schuldsaneringsregeling

De termijn van de wettelijke schuldsaneringsregeling, te weten 18 maanden, zal per 1 juli 2023 starten vanaf het moment dat de eerste aflossing is gedaan in het kader van de gemeentelijke schuldhulpverlening. Dat betekent dat de maanden, die in het kader van het minnelijk traject al is gespaard, kunnen worden afgetrokken van de termijn van de wettelijke schuldsaneringsregeling. Daartoe kan de WSNP-advocaat een verzoek tot verkorting van de looptijd indienen bij de rechter-commissaris van de betreffende rechtbank.

Advocaat WSNP

Meer weten over de wetswijziging WSNP? Christiaan Plaat staat u graag bij. 

Neem direct en vrijblijvend contact op met Mr. C.C.W. (Christiaan) Plaat, advocaat in Ede.