Strafrecht Advocaat Ede

Het strafrecht wordt toegepast vanaf het moment dat iemand wordt verdacht. Wordt u verdacht? Advocaat Strafrecht Christiaan Plaat in Ede kan u bijstaan.
Direct contact

Te maken met een strafbaar feit; het kan iedereen gebeuren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan diefstal, geweld, drugsbezit of gevaarlijk rijgedrag. Mocht u in zo’n situatie terechtkomen, dan krijgt u te maken met het strafrecht. Het strafrecht bepaalt welk gedrag strafbaar is en welke straffen op zulk gedrag staan. Binnen het strafrecht zijn ook de positie en rechten van het slachtoffer bepaald.

Komt u in een situatie waarbij er sprake is van een strafbaar feit, dan wordt hiervoor een procedure opgestart. Het is begrijpelijk dat dit vragen oproept bij u. Belangrijk is dat u hiervoor terecht kunt bij een strafrechtadvocaat, die u bijstaat. Dit kan zijn naar aanleiding van een aanhouding, of als u een uitnodigingsbrief heeft ontvangen voor een verhoor. Zo bent u voorbereid op wat er u te wachten staat. Neem hiervoor direct contact op met Strafrechtadvocaat Christiaan Plaat.

Het strafrecht

Strafrecht is het geheel van rechtsregels waarin is vastgelegd welk gedrag strafwaardig wordt geacht, welke straffen op dit gedrag gesteld zijn en via welke weg strafoplegging gerealiseerd kan worden. Het kan worden toegepast vanaf het moment dat iemand wordt verdacht van een strafbaar feit. Ook bepaalt het rechtsgebied de positie en bevoegdheden van het slachtoffer van een strafbaar feit.

Onderdelen binnen het strafrecht

  • vermogensdelicten (o.a. diefstal, oplichting)
  • geweldsdelicten (o.a. mishandeling, bedreiging, vernieling, huiselijk geweld, openlijke geweldpleging)
  • levensdelicten (o.a. doodslag)
  • zedenmisdrijven (o.a. verkrachting, ontucht)
  • mensenhandel
  • opiumwetdelicten (o.a. bezit of bewerken van drugs)
  • verkeersdelicten (o.a. rijden onder invloed, veroorzaken verkeersongeval, doorrijden na aanrijding, gevaarlijk of hinderlijk weggedrag)

Strafrechtprocedure

Als u verdacht wordt van een strafbaar feit, krijgt u eerst met de politie en de officier van justitie van het Openbaar Ministerie (OM) te maken. Zij doen onderzoek naar het gepleegde feit waar u van wordt verdacht. De officier van justitie heeft de leiding over het opsporingsonderzoek. Dit opsporingsonderzoek maakt deel uit van het vooronderzoek.

De officier van justitie beslist óf en wanneer uw zaak voor de rechter komt. Als uw zaak inderdaad voor de rechter komt, dan ontvangt u van het OM een dagvaarding. U ontvangt deze op het adres waar u staat ingeschreven of verblijft (bijvoorbeeld thuis, op het politiebureau of in het huis van bewaring). Dit heet de betekening van de dagvaarding. Degene die de dagvaarding in ontvangst neemt, tekent daarvoor.

In de dagvaarding wordt, in juridische bewoordingen, beschreven voor welk strafbaar feit de officier van justitie u vervolgt.

In de dagvaarding staat ook waar en wanneer uw zaak door de rechter op een zitting wordt behandeld en welke soort strafrechter uw zaak behandelt:

Kantonrechter
De kantonrechter behandelt alleen overtredingen, geen misdrijven.

Politierechter
Als het om een relatief licht feit gaat waarvoor de officier van justitie van plan is niet meer dan maximaal 1 jaar gevangenisstraf te vragen, behandelt de politierechter uw zaak.

Meervoudige kamer
Zwaardere zaken worden behandeld door drie rechters. We noemen dit de meervoudige kamer.

Zitting

Bij een strafprocedure is er altijd een zitting. Tijdens de zitting zal de zaak inhoudelijk behandeld worden.

Op de dag van de zitting meldt u zich bij de (centrale) balie van de rechtbank. Die vertelt u waar u op de gang kunt wachten tot uw zaak begint. Als uw zaak aan de beurt is, roept de bode uw naam en zaak. De bode laat u de rechtszaal binnen. Iedereen gaat naar binnen en neemt plaats. De zitting is in beginsel openbaar.

U bent niet verplicht om naar de zitting te komen. Komt u wel, dan kunt u de vragen van de rechter beantwoorden en krijgt u de gelegenheid om een mondelinge toelichting te geven. Komt u niet, dan kunt u de verdediging aan uw advocaat overlaten. Hiervoor moet u uw advocaat machtigen.

Als u niet verschijnt, niet reageert op de dagvaarding en ook niet uw advocaat machtigt, kan de rechter uw zaak bij verstek (buiten uw aanwezigheid) behandelen. U kunt wel een brief schrijven om uw mening aan de rechter te laten weten. De rechter kan u alsnog verplichten om te verschijnen.

Als het slachtoffer heeft aangegeven daar prijs op te stellen, wordt hij/zij geïnformeerd over de zittingsdatum. Ook mag het slachtoffer de zitting bijwonen. Als een slachtoffer schade heeft geleden kan hij/zij een schadevergoeding vragen. Op de zitting kan het slachtoffer dat verzoek toelichten. Mogelijk beslist de rechter dat u die schadevergoeding (deels) moet betalen. In zeden- en geweldszaken hebben slachtoffers (of de nabestaanden) de bevoegdheid om gebruik te maken van het spreekrecht. Zij kunnen op de zitting bijvoorbeeld toelichten welke gevolgen het strafbaar feit voor hen heeft gehad. Soms heeft het slachtoffer in plaats daarvan een schriftelijke slachtofferverklaring opgemaakt. Deze wordt tijdens de zitting voorgelezen.

Uitspraak

De kantonrechter en de politierechter doen meestal direct mondeling uitspraak. Een aantekening van het mondeling vonnis wordt binnen 2 weken naar u opgestuurd. Als u een advocaat heeft ingeschakeld, ontvangt deze het vonnis.

Bij grotere misdrijven zijn er meestal meerdere rechters. Die moeten dan eerst met elkaar overleggen. Ze zullen hun beslissing op papier zetten en uiterlijk na 2 weken de uitspraak doen.

De politierechter of meervoudige kamer kan u onder meer:

  • Vrijspreken;
  • een straf of maatregel opleggen (zoals een boete, taakstraf, gevangenisstraf, een schadevergoedingsmaatregel of een ontzegging van de rijbevoegdheid);
  • ontslaan van alle rechtsvervolging. Dit betekent dat u niet veroordeeld kunt worden, hoewel het strafbare feit wel bewezen is. U heeft bijvoorbeeld gehandeld uit zelfverdediging of er is een andere bijzondere omstandigheid waardoor u niet strafbaar bent voor wat u heeft gedaan.

Bent u het niet eens met de beslissing van de rechtbank? In veel gevallen kunt u hiertegen hoger beroep instellen bij het gerechtshof. De officier van justitie kan ook in hoger beroep gaan. Het hoger beroep moet in principe binnen 2 weken nadat de uitspraak is gedaan, worden ingediend bij de griffie van de rechtbank. Bent u te laat met het instellen van hoger beroep, dan kan het zijn dat het gerechtshof uw zaak in hoger beroep niet in behandeling neemt.

U heeft recht op een strafrecht advocaat

Van welk strafbaar feit u ook wordt verdacht, u heeft altijd het wettelijk recht op bijstand door een strafrecht advocaat.

Bijstand van een advocaat strafrecht is niet verplicht, maar wel verstandig. U weet immers niet wat u allemaal kunt verwachten vanaf het moment dat u op het politiebureau bent.

Uw advocaat weet dat wel. Hij kent de procedurele regels vanaf het moment dat u, na aanhouding of na uitnodiging voor een verhoor, voorwerp van onderzoek bent voor politie en justitie. Hij zal u uitgebreid informeren en adviseren.

Een advocaat staat u bij vanaf het moment dat u een uitnodiging heeft ontvangen om op het politiebureau te verschijnen of vanaf het moment dat u bent aangehouden.

Door een combinatie van kennis en ervaring kan de advocaat u in uw specifieke situatie die rechtsbijstand verlenen die u op dat moment nodig heeft.

Zwijgrecht

Wanneer u bent aangehouden of bent uitgenodigd voor een verhoor, vanwege verdenking van een strafbaar feit, bent u als verdachte niet verplicht om tijdens een verhoor vragen van de politie te beantwoorden.

U heeft tijdens een verhoor altijd het recht om te zwijgen op vragen van politie en justitie bijvoorbeeld omdat u, voorafgaand aan het verhoor, nog niet met een advocaat heeft gesproken.

De politie is verplicht om u, voorafgaand aan ieder verhoor, op het zwijgrecht te wijzen.

Het zwijgrecht is een belangrijk recht en het is verstandig er gebruik van te maken in ieder geval totdat u met een advocaat heeft gesproken.

De advocaat kan u adviseren omtrent uw inbreng in het verhoor, of beter gezegd: wat u beter wel of niet kunt verklaren. Immers, alles wat u zegt kan later tegen u worden gebruikt.

Strafrechtadvocaat in Ede

Wordt u verdacht van een strafbaar feit of wordt u opgeroepen voor een verhoor? Neem vrijblijvend contact op met strafrechtadvocaat Christiaan Plaat. Zo weet u snel waar u aan toe bent. Als advocaat strafrecht zijn wij gevestigd in Ede en werkzaam in heel Nederland.

Vul onderstaand formulier in of bel direct naar 0318-300464

Direct telefonisch contact

 
Christiaan Plaat

Christiaan Plaat

Advocaat Ede

"Als advocaat wil ik rechtsbijstand verlenen aan een ieder die daarom verzoekt, ongeacht leeftijd of maatschappelijke positie. Vertrouwen, integriteit, waardigheid en respect zijn daarbij kernwaarden."

Direct contact met Christiaan Plaat