Zonder looptijdverkorting is de normale duur van de wettelijke schuldsaneringsregeling drie jaar. Deze looptijd start met de uitspraak van de rechtbank tot toepassing (of vantoepassingsverklaring) van de wettelijke schuldsaneringsregeling.

Verlengen van de looptijd WSNP

De regeling duurt normaal drie jaar, maar kan onder omstandigheden worden verlengd. Dit is bijvoorbeeld mogelijk wanneer de uit de regeling voortvloeiende verplichtingen onvoldoende worden nagekomen.

Om een mogelijke tussentijdse beëindiging van de regeling te voorkomen, kan de regeling worden verlengd om de tekortkomingen te herstellen. De regeling kan met maximaal twee jaar worden verlengd. Daarbij is de maximale duur van de wettelijke schuldsaneringsregeling dus maximaal vijf jaar.

Looptijdverkorting WSNP

Regelmatig komt de vraag of een verkorting van de looptijd van de wettelijke schuldsanerings-regeling mogelijk is. Onder bepaalde voorwaarden kan de regeling worden verkort. In ieder geval zal de schuldsaneringsregeling 1 jaar duren.

Voorwaarden voor verkorten looptijd

Dit zijn de voorwaarden waaronder de looptijd van de schuldsaneringsregeling kan worden verkort:

  1. De schuldenaar moet tijdens de looptijd van de WSNP al zijn/haar verplichtingen uit de WSNP volledig zijn nagekomen;
  2. Duidelijk moet zijn dat alle bekende baten (dit zijn inkomsten, vermogen etc.) moeten zijn ontvangen door de boedel. Daarbij moet het ook niet meer te verwachten zijn dat tijdens de standaard looptijd van de WSNP nog nieuwe baten beschikbaar zullen komen;
  3. Duidelijk moet zijn dat de schuldenaar geen (relevante) aflossingscapaciteit (meer) heeft en dat het ook niet te verwachten is dat deze er tijdens de looptijd van de WSNP nog wel zal komen;
  4. (in combinatie met punt c): de schuldenaar moet voor de resterende duur van de WSNP een volledige ontheffing hebben gekregen van de sollicitatieplicht.

Uitsluitend indien aan alle voorwaarden is voldaan kan de rechtbank de looptijd verkorten tot minder dan drie jaar.

Beoordeling rechter-commissaris

De in de regeling benoemde rechter-commissaris beoordeelt binnen drie maanden nadat de regeling een jaar van toepassing is geweest ambtshalve of de feiten en omstandigheden in de betreffende regeling aanleiding geven om de looptijd van de regeling te verkorten.

Beoordeling bewindvoerder

Indien dit het geval is, vraagt de rechter-commissaris de saneringsbewindvoerder of deze dezelfde mening is toegedaan als de rechter-commissaris. De bewindvoerder moet vervolgens de rechter-commissaris binnen twee weken laten weten of deze de mening van de rechter-commissaris deelt of niet.

Schriftelijke beslissing

Als de bewindvoerder het eens is met de beoordeling van de rechter-commissaris, dan zal de rechter-commissaris met schriftelijke beslissing laten weten dat de looptijdverkorting wordt toegepast.

Meer weten?

Meer weten over de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen of over Hoger Beroep WSNP? Neem contact op met Mr. C.C.W. (Christiaan) Plaat, advocaat in Ede.