Wanneer iemand (voor het eerst) door de politie wordt aangehouden, naar aanleiding van een tegen hem gerezen verdenking van een strafbaar feit, breekt daarmee een onzekere en onduidelijke periode aan. De verdachte is, vanaf het moment van aanhouding, voor politie en justitie voorwerp van onderzoek, zonder dat duidelijk is wat hem te wachten staat. Dit laatste geldt zeker voor het verhoor door de politie.

Voorbereiden op verhoor

Een verhoor is een niet alledaags en onzeker gebeuren. Immers, u wordt ondervraagd over hetgeen waarvan u wordt verdacht met als doel bewijs tegen u te verzamelen met het oog op mogelijke vervolging door het Openbaar Ministerie. Daarom is het belangrijk u zoveel mogelijk voor te bereiden op het politieverhoor: de gevolgen kunnen groot zijn.

Voor die voorbereiding kunt u de hulp van een strafrechtadvocaat inschakelen. Wordt u binnenkort verhoord? Neem direct en vrijblijvend contact op met Mr. C.C.W. (Christiaan) Plaat, strafrechtadvocaat in Ede.

Rond uw verhoor heeft u recht op twee vormen van bijstand door een advocaat: consultatiebijstand en verhoorbijstand.

Aanwijzing rechtsbijstand politieverhoor

Het is uw recht om voorafgaand aan het verhoor met een advocaat de zaak te bespreken. Dat kan de dienstdoende piketadvocaat zijn of eventueel uw eigen advocaat. Deze advocaat verleent consultatiebijstand en zal u uitleggen wat u te wachten staat en u adviseren omtrent de te volgen strategie. Uw belangrijkste rechten, die zijn bepaald in het strafrecht, zetten we voor u op een rij:

1.     Wees bewust van uw zwijgrecht

U bent nooit verplicht om de vragen die de politie u tijdens het verhoor stelt te beantwoorden. Elke verdachte mag tijdens het politieverhoor van het zwijgrecht gebruik maken. Zeker in grotere strafzaken waarin meerdere verdachten zijn of zullen worden aangehouden is zwijgen in eerste instantie soms de beste optie.

Uw advocaat kan u het beste adviseren wanneer u hen open en eerlijk vertelt wat er is gebeurd. Immers, de advocaat is er alleen voor u en wil u zo goed mogelijk kunnen bijstaan vanaf het begin.

2.     De aangifte is leidend voor het politieverhoor

Het verhoor door de politie vindt vaak plaats op basis van een aangifte. U dient zich te realiseren dat de inhoud van de aangifte op het moment van verhoor veelal leidend is voor de politie. Dat betekent dat de politie er vooralsnog van uitgaat dat de inhoud van de aangifte de waarheid weerspiegelt. Het gevolg hiervan is dat de politie geneigd is om datgene dat niet met de inhoud van de aangifte overeenstemt in twijfel te trekken.

3.     Leg een logische en consistente verklaring af

De kwaliteit van uw verklaring tijdens het politieverhoor is essentieel om de politie ervan te overtuigen dat de inhoud van de aangifte niet met de werkelijkheid overeenstemt. Dat betekent dat de verklaring voor wat betreft feiten en omstandigheden in ieder geval aannemelijk is. Daarvoor moet de verklaring logisch en consistent zijn: een duidelijk kloppend samenhangend verhaal zonder tegenstrijdigheden. Ook is het belangrijk om bij een eenmaal afgelegde verklaring te blijven. Wanneer er meerdere verhoren plaatsvinden is dus van belang om zoveel mogelijk bij een tijdens een eerder verhoor afgelegde verklaring te blijven.

4.     Ook buiten het verhoor is uw verklaring bewijs

Alles wat u verklaart bent u kwijt en kan tegen u worden gebruikt. Dat geldt niet alleen tijdens het verhoor zelf maar ook ‘in de wandelgangen’. Daarom is het onverstandig om buiten het verhoor om ook met de politie te praten. Van alles wat de politie opvangt kan proces-verbaal worden opgemaakt wat (ook) als bewijs kan dienen.

Advocaat bij politieverhoor

U heeft het recht om uw advocaat bij het verhoor aanwezig te hebben, maar het is geen verplichting. U kunt dus afstand doen van dit recht. Doe dat nooit! Voor minderjarige verdachten geldt dat een advocaat verplicht aanwezig is bij het verhoor. Als een verdachte is aangehouden heeft hij in veel gevallen recht op kosteloze rechtsbijstand door de piketadvocaat.

Consult van een advocaat verplicht?

Er zijn drie categorieën zaken: A-zaken, B-zaken en C-zaken. De categorie is afhankelijk van de ernst van de verdenking. Bij een ernstige verdenking is consultbijstand verplicht.

A-zaken
In A-zaken (levensdelicten) kan geen afstand worden gedaan van het recht op consultbijstand door de advocaat. Dat betekent dat de verdachte pas kan aangeven dat hij geen advocaat wil nadat hij een advocaat heeft gesproken.

B-zaken
In B-zaken (geen A-zaak en voorlopige hechtenis toegelaten) kan wel afstand worden gedaan van het recht op consultatie- en verhoorbijstand. In A-zaken en B-zaken wordt bijstand door de advocaat door de Staat gefinancierd. Daarom zijn er voor de aangehouden verdachte geen kosten.

C-zaken
In C-zaken (geen voorlopige hechtenis toegelaten) is dat anders. Daarvoor geldt dat consultatie- en verhoorbijstand alleen op eigen kosten mogelijk is.

Advocaat tijdens het verhoor

De advocaat bewaakt tijdens het verhoor de rechten van de verdachte en het verloop van het verhoor. Dat betekent dat de advocaat ervoor waakt dat er zo min mogelijk druk op de verdachte wordt uitgeoefend. In het algemeen mag de advocaat tijdens het verhoor opmerkingen maken en vragen stellen.

Verklaring voor akkoord

Tot slot van het verhoor wordt u gevraagd om uw verklaring voor akkoord te ondertekenen. Doe dat alleen wanneer u de verklaring rustig, volledig en goed heeft kunnen lezen. Laat ook de advocaat uw verklaring (mee)lezen.

Pas wanneer eventuele correcties en aanvullingen zijn aangebracht en datgene wat is opgeschreven daadwerkelijk en precies overeenkomt met wat u heeft verklaard, kunt u de verklaring ondertekenen voor akkoord. Daarmee geeft u aan dat u zich met de inhoud van de verklaring kunt verenigen en kan deze voor het bewijs in uw zaak worden gebruikt.

Strafrechtadvocaat in Ede

Mr. C. C (Christiaan).W. Plaat is advocaat strafrecht in Ede. Met als basis een algemene praktijk beschikt hij over veel praktijk- en proceservaring op tal van rechtsgebieden.

Christiaan Plaat wil als advocaat rechtsbijstand verlenen aan eenieder die daarom verzoekt, ongeacht leeftijd of maatschappelijke positie. Meer weten over politieverhoor, aanhouding of andere onderdelen van het strafrecht? Of wordt u verhoord voor bijvoorbeeld een mishandeling of winkeldiefstal? Neem direct en vrijblijvend contact op met Mr. C.C.W. (Christiaan) Plaat.