Wanneer een kind wordt geboren uit ouders die met elkaar zijn gehuwd of met elkaar een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan dan zijn deze ouders van rechtswege gezamenlijk belast met het ouderlijk gezag over het kind. Wat betekent dat?

Gezag over een kind

Een ouder die is belast met het gezag over een kind is bevoegd om belangrijke beslissingen te nemen in het leven van een minderjarige. Daarbij kan o.a. worden gedacht aan de woonplaats van het kind, de school waar het kind naar toe gaat en aan beslissingen op medisch gebied. Op een ouder, belast met het gezag over het kind, rust de verplichting om het kind te verzorgen, op te voeden en de kosten van het kind te dragen totdat het kind 21 jaar oud is. Ook is een ouder, belast met het gezag, tevens de wettelijk vertegenwoordiger van de minderjarige en aansprakelijk voor schadeveroorzakend gedrag van het kind.

Juridisch ouder(schap)

Alleen een juridisch ouder kan het gezag over een kind uitoefenen. Maar wie is juridisch ouder?

Moeder automatisch juridisch ouder

Van rechtswege is de vrouw uit wie het kind is geboren automatisch juridisch ouder van het kind. Deze moeder is dus biologisch ouder en juridisch ouder van het kind. Wanneer de biologisch vader van het kind met de biologisch moeder van het kind is gehuwd of met haar een geregistreerd partnerschap is aangegaan dan is deze biologisch vader tevens juridisch ouder van het kind.

Erkenning zonder geregistreerd partnerschap

Maar wanneer geen sprake is van een huwelijk of geregistreerd partnerschap met de moeder van het kind, dan is de biologisch vader van het kind geen juridisch ouder. Pas door erkenning van het kind door deze biologisch vader wordt deze vader juridisch ouder.

Erkenning van het kind kan voorafgaand aan of na de geboorte van het kind plaatsvinden en uitsluitend met toestemming van de moeder van het kind. Door erkenning wordt het kind bovendien wettelijk erfgenaam van de juridisch ouder.

Geen medewerking van moeder?

Geeft de moeder echter geen toestemming voor erkenning van het kind door de biologisch vader, dan wordt deze vader geen juridisch ouder en komt daardoor geen familierechtelijke betrekking tussen het kind en de biologisch vader tot stand. De biologisch vader kan, door middel van een advocaat, de rechtbank verzoeken om vervangende toestemming voor erkenning.

Familierecht advocaat Mr. C.C.W. (Christiaan) Plaat kan u hierbij helpen: neem vrijblijvend contact op.

Family life

Wanneer, om welke reden dan ook, het kind niet door de vader is erkend betekent dit niet dat de biologisch vader geen enkele rechten heeft ten aanzien van het kind. Zo heeft een biologisch vader die niet tevens juridisch ouder is wel recht op contact met het kind mits er sprake is van ‘family life’ zoals bedoeld in artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).

Van family life is sprake wanneer de vader in een nauwe persoonlijke betrekking staat tot het kind. Dit moet blijken uit de omstandigheden die de vader moet aantonen. Daar staat tegenover dat deze biologisch vader ook is verplicht om een bijdrage te leveren aan de kosten van verzorging en opvoeding van het kind: de niet-juridisch vader is wettelijk verplicht tot betaling van kinderalimentatie aan de moeder van het kind.

Wanneer de vader, die niet met de moeder is gehuwd of met haar een geregistreerd partnerschap is aangegaan, het kind heeft erkend betekent dit niet dat door erkenning deze juridisch ouder op dat moment ook (automatisch mede) met het gezag over het kind is belast. Net als voor erkenning geldt ook voor gezamenlijk gezag dat daarvoor medewerking van de moeder nodig is.

Weigert de moeder medewerking te verlenen aan het samen aanvragen van het gezamenlijk gezag, dan kan de vader, door middel van een familierechtadvocaat, de rechtbank verzoeken om hem mede met het gezag over het kind te belasten. De rechtbank wijst het verzoek van de vader toe wanneer dit in het belang van het kind is. Dat betekent dat de rechtbank ervan overtuigd dient te zijn dat de ouders, gelet op hun onderlinge verstandhouding, in staat zijn om voor het kind belangrijke gezagsbeslissingen samen te nemen.

Nogmaals: de erkenning van een kind betekent niet dat de juridisch vader op dat moment ook automatisch is belast met het gezag over het kind. Erkenning is nog geen gezag.

Meer weten?

Meer weten over erkenning, gezag of andere onderdelen van het familierecht? Neem contact op met Mr. C.C.W. (Christiaan) Plaat, advocaat in Ede.