De hardheidsclausule (hhc) kan ervoor zorgen dat een schuldenaar wiens schulden niet ter goeder trouw zijn ontstaan, toch wordt toegelaten tot de schuldsanering (de WSNP).

Een schuldenaar die door gedragsverandering kan aantonen dat de aanleiding voor het ontstaan van de schulden onder controle is, kan een beroep doen op deze clausule. De rechter bepaalt of de hhc van toepassing is.

Hardheidsclausule en de toelating tot de WSNP

Voor de meeste schuldenaren geldt dat zij na een mislukt minnelijk traject in aanmerking komen voor een verzoek aan de rechtbank om te worden toegelaten tot de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP).

Om door de rechtbank tot de wettelijke schuldsaneringsregeling te kunnen worden toegelaten moet de schuldenaar, ten aanzien van het laten ontstaan en onbetaald laten van de schulden in de vijf jaar voorafgaand aan het verzoek, te goeder trouw zijn geweest.

Wanneer niet voldoende aannemelijk wordt (gemaakt) dat de schulden te goeder trouw zijn ontstaan en onbetaald gelaten, zal de rechtbank het verzoek om toelating tot de regeling in beginsel afwijzen.

Bovendien dient voor de rechtbank aannemelijk te zijn dat de schuldenaar de uit de schuldsaneringsregeling voortvloeiende verplichtingen naar behoren zal nakomen en zich zal inspannen zoveel mogelijk baten voor de boedel te verwerven.

Aantonen dat schuld te goeder trouw is ontstaan

Regelmatig blijkt het voor een schuldenaar moeilijk te zijn om aannemelijk te maken dat de schulden te goeder trouw zijn ontstaan. Dat is met name het geval wanneer:

 • de schulden zijn aangegaan terwijl, gelet op het inkomen en/of vermogen van de schuldenaar, redelijkerwijs geen afloscapaciteit bestond
 • kort geleden nieuwe substantiële leningen/schulden zijn aangegaan
 • er schulden zijn voortvloeiend uit gokverslaving, drankverslaving, drugsverslaving
 • de schuldenaar een eigen onderneming heeft gevoerd maar bijna geen boekhouding heeft bijgehouden of beschikbaar heeft
 • de schuldenaar schulden aan de Belastingdienst of het UWV heeft die betrekking hebben op een opgelegde boete, het niet nakomen van aangifteverplichtingen of het niet nakomen van de verplichtingen tot afdracht van (omzet) belasting
 • door de schuldenaar genoten uitkeringen die wegens fraude zijn teruggevorderd
 • (aanzienlijke) geldboetes vanwege verkeersovertredingen (Wet Mulder-feiten)

Schulden niet ter goeder trouw? Hardheidsclausule biedt uitkomst

Wanneer blijkt dat de schulden niet te goeder trouw zijn ontstaan en onbetaald gelaten, kan een succesvol beroep op de hardheidsclausule betekenen dat een schuldenaar, desondanks, toch tot de wettelijke schuldsaneringsregeling wordt toegelaten.

Dat kan wanneer voldoende aannemelijk is dat de schuldenaar de omstandigheden, die bepalend zijn geweest voor het ontstaan of onbetaald laten van de schulden, onder controle heeft gekregen. Dat kan bijvoorbeeld wanneer:

 • de schuldenaar aantoont dat hij, door gebruik te maken van budgetbeheer of beschermingsbewind, zijn financiële huishouding weer duurzaam op orde heeft en al  langere tijd geen schulden meer zijn ontstaan
 • in geval van verslavingsproblematiek: de schuldenaar met een schriftelijke verklaring van de betrokken hulpverlening aantoont dat de verslaving tenminste een jaar geleden is geëindigd
 • de leefsituatie van de schuldenaar duurzaam is gestabiliseerd: eigen woning, vaste baan
 • de schuldenaar zijn onderneming heeft beëindigd en een vaste baan in loondienst heeft
 • de schuldenaar een duurzame gedragsverandering heeft laten zien (langere tijd geen nieuwe schulden, goede baan etc.)

Toetsen van de hardheidsclausule

Evenals de ‘goede trouw’-toets is ook de toets die rechtbank op de hardheidsclausule uitvoert streng, niet in de laatste plaats om de schuldenaar tegen zichzelf te beschermen. Immers, wie te vroeg wordt toegelaten tot de regeling loopt het risico om de verplichtingen in de regeling niet voldoende te kunnen nakomen en daardoor door de rechtbank voortijdig uit de regeling te worden gezet. In dat geval mag de schuldenaar tien jaar geen gebruik maken van de WSNP.

WSNP advocaat in Ede

Meer weten over de hardheidsclausule, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen of over Hoger Beroep WSNP? Christiaan Plaat wil als advocaat rechtsbijstand verlenen aan eenieder die daarom verzoekt, ongeacht leeftijd of maatschappelijke positie.

Neem direct en vrijblijvend contact op met Mr. C.C.W. (Christiaan) Plaat, advocaat in Ede.