Wie wordt toegelaten tot de wettelijke schuldsaneringsregeling en na afloop van de looptijd daarvan, naar is gebleken, niet tekort is geschoten in de uit de regeling voortvloeiende inspanningsverplichtingen, wordt beloond met de schone lei. Maar die schone lei is niet onherroepelijk.

Schone lei kwijt na benadelen schuldeisers

Een schuldenaar die zijn schuldeisers heeft benadeeld kan alsnog de schone lei worden ontnomen. De wettelijke basis daarvoor is art. 358a Faillissementswet. Iedere belanghebbende kan de rechtbank verzoeken om de schuldenaar de schone lei alsnog te ontnemen.

Een belanghebbende kan niet alleen een schuldeiser zijn maar eventueel ook de (voormalig) WSNP-bewindvoerder van de schuldenaar, indien sprake is van een nagekomen bate die ten gunste van de boedel zou moeten strekken.

Verklaring schone lei ontnomen

Wanneer na afloop van de regeling blijkt van feiten of omstandigheden die gedurende de looptijd van de regeling tot een tussentijdse beëindiging zou hebben geleid, kan de schone lei worden ontnomen.

Voorbeelden waarbij de schone lei ongedaan gemaakt kan worden

1. Onrechtmatige inkomsten voor of tijdens de WSNP

Concreet gaat het met name om situaties waarin gedurende de looptijd van de regeling sprake is van verzwijging van (zwarte) inkomsten (al dan niet voortvloeiend uit het plegen van strafbare feiten) of het buiten de boedel houden van goederen die een benadeling van de schuldeisers opleveren.

2. Valse arbeidsongeschiktheid

Maar er zijn ook andere situaties denkbaar die tot het ontnemen van de schone lei kunnen leiden, bijvoorbeeld wanneer een schuldenaar vanwege gepretendeerde arbeidsongeschiktheid tijdens de looptijd van de regeling geen inspanningen heeft geleverd om door arbeid inkomsten te genereren, terwijl na afloop van de regeling blijkt dat deze schuldenaar niet arbeidsongeschikt was. Niet werken vormt zo een benadeling van de schuldeisers.

3. Verzwijgen van giften of vergoedingen voor of tijdens de WSNP

Een ander voorbeeld is het verzwijgen van een erfenis die gedurende de looptijd van de regeling door de schuldenaar wordt ontvangen. Daarnaast kan de schone lei ook alsnog worden ontnomen op grond van handelingen voor aanvang van de schuldsaneringsregeling. Bijvoorbeeld in het geval waarin een schadevergoeding (vlak) voor aanvang van de regeling wordt ontvangen, maar die vergoeding niet is aangewend om (een deel van) de schulden te voldoen maar de vergoeding aan verhaal van de schuldeisers is onttrokken.

Verjaring van de schone lei

De wetgever heeft bepaald dat voor toepasselijkheid van artikel 358a Faillissementswet de algemene verjaringstermijn van 20 jaar geldt. De schone lei kan dus nog lang, na de verkrijging ervan, aan de schuldenaar worden ontnomen.

Meer weten?

Meer weten over een schone lei na de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen of over Hoger Beroep WSNP? Neem contact op met Mr. C.C.W. (Christiaan) Plaat, advocaat in Ede.